2022-2023 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

29.06.2022


DİCLE ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 

          Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına genel başarı not ortalamasına (AGNO) göre yatay geçiş ile alınacak öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Yurt dışından yatay geçiş ile öğrenci alınmayacaktır.

 

          Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçişleri, YÖK Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır.

 

2) Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

3) Bulunduğu döneme kadar almış olduğu derslerin akademik genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir.

 

4) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitemizin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  Sınavsız ikinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler yatay geçiş hakkından faydalanamazlar.

 

5)  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın en geç ilgili döneme ait kayıt yenileme süresi içerisinde dilekçe ile başvurulması koşuluyla yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücretini öderler.

 

6) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek (güz ve bahar yarıyıllarında) bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler geçiş yapmaları halinde geçiş yaptıkları bölümün/programın katkı payına tabi olurlar.

 

7) Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılacaktır.

 

8) Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine yedek adayların kayıtları alınır.

9) Bir bölüme hem AGNO hem de Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapılmaz, bu durumdaki adaylar öncelikle Merkezi Yerleştirme Puanını sağlamaları halinde bu yolla başvuru yapacaklardır.

 

10)  Başvurularla ilgili değerlendirme, Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır ve yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.  

       a) Üniversitemiz Tıp Fakültesi başvuruları sistemden onaylanacak, değerlendirme ise aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

       1)Ağırlıklı genel not ortalaması ile başvuruda bulunacak olan öğrencilerin ÖSYM Puanın %70 i Akademik not ortalamasının %30 nun dikkate alınmasına;  Toplam puan=Not OrtX%30 (+) ÖSYM puanıX%70

       2) Ağırlıklı genel not ortalaması ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ortak ve zorunlu dersler ile diğer seçmeli dersler dışındaki mesleki derslerin ortalamasının dikkate alınmasına

       3) Önceki yıllara ait ÖSYM puanı bildiren (hazırlık sınıfı okuyan veya kayıt dondurma vs. nedenlerle yıl kaybı olan) öğrenciler için ÖSYM Puanı ilgili yılın taban puanına göre düzeltilecektir. Buna göre Adayın düzeltilmiş ÖSYM Puanı= Önceki yıla ait adayın  ÖSYM puanı (X) Fakültemizin başvuru yapılan  yıla ait  taban puanı / Fakültemizin adayın giriş yılına ait  taban puanı”  olarak değerlendirmenin yapılmasının  uygun olduğuna oybirliğiyle karar verildi.

       b) Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi yatay geçiş kontenjanlarına müracaatta bulunan öğrencilerin yatay geçiş başvuru ve değerlendirmelerinde DGS, LYS/YKS puan barajı koşulu aranmaksızın kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının % 50’si ile genel akademik not ortalamasının % 50’si dikkate alınarak yerleştirmeler yapılır.

 

      c)Diğer Fakülte ve Yüksekokullarımızın yatay geçiş değerlendirmeleri ise, adayların genel başarı not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

      

11) Muafiyet ve intibak işlemleri, Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi Çerçevesinde ilgili komisyonlar ve yönetim kurulunca belirlenir.

 

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)   Tüm akademik birimlerin başvuruları   https://obs.dicle.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresinden online olarak alınacaktır.

2) Başvuru esnasında AGNO kapsamında geçişler için ıslak imzalı, elektronik imzalı veya e-devlet ortamından alınmış not durum (transkript) belgesi, Ek madde-1 kapsamında geçişler ise belirtilen transkript belgesine ilave olarak ÖSS ve ÖSS Yerleştirme belgeleri sisteme yüklenecektir.

 

C- YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

 

AKADEMİK BİRİM

BAŞVURU TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME

TARİHLERİ

SONUÇ-

LARIN

İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

 

YEDEK ADAY İLANI

YEDEK

KAYIT TARİHLERİ

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

 

Fakülte ve Yüksekokullar

 

01.08.2022

05.08.2022

08.08.2022

12.08.2022

16.08.2022

18.08.2022

19.08.2022

 

22.08.2022

23.08.2022-02.09.2022

 

Not: Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları da yukarıda belirtilen tarihler arasında alınacaktır.

Ancak, çeşitli sebeplerle yukarıda belirtilen tarihler arasında merkezi puan ile (YKS puanı ile) yatay geçiş başvurunda bulunamayan adaylar, 15.08.2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

 

Yedekler sonucunda boş kontenjan kalması durumunda başvuru yapanlar arasından puan sırasına göre aday çağrılacaktır. 

 

 Başvuru linki:

https://obs.dicle.edu.tr/oibs/hoa_app/


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
6/29/2022AGNO İÇİN LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARIİndir
6/29/2022AGNO İÇİN ÖNLİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARIİndir