2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

03.06.2024


DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 

          Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına genel başarı not ortalamasıNA (AGNO) göre yatay geçiş ile alınacak öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

         

          Merkezi yerleştirme puanı (Ek Madde-1) kapsamındaki geçişler yine aşağıda belirlenen tarihler arasında YÖK Başkanlığının belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde yapılır.

 

Not-1: KKTC dâhil olmak üzere yurt dışından akademik not ortalamasına göre yatay geçiş ile öğrenci alınmayacaktır.

Not-2: Kontenjanlar, YÖK Başkanlığınca onaylandıktan sonra ilan edilecektir.

Not-3: Yatay geçiş başvurusunda bulunacak kişinin başarısız dersinin olması Yatay Geçiş başvurusuna engel değildir.


A- YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

 

AKADEMİK BİRİM

BAŞVURU TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME

TARİHLERİ

SONUÇ-

LARIN

 İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

 

YEDEK ADAY İLANI

YEDEK

KAYIT TARİHLERİ

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

 

Fakülte ve Yüksekokullar

 

29.07.2024

04.08.2024

  (23:59)

06.08.2024

12.08.2024

15.08.2024

16.8.2024

19.08.2024

 

21.08.2024

22-29.08.2024

 

Not: Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları da yukarıda belirtilen tarihler arasında alınacaktır. Ancak, kesin kayıt işlemleri 15.09.2023 tarihine kadar devam edecektir.

 

          Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçişleri, YÖK Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Merkezi yerleştirme puanı kapsamındaki yatay geçiş kontenjanı ise bölüm/programın YKS kılavuzunda belirtilen kontenjanın sınıflar bazında %30’u kadardır.

 B-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır.

 2) Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 3) Bulunduğu döneme kadar almış olduğu derslerin akademik genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir.

 4) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitemizin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  Sınavsız ikinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler yatay geçiş hakkından faydalanamazlar.

 5)  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın en geç ilgili döneme ait kayıt yenileme süresi içerisinde dilekçe ile başvurulması koşuluyla yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücretini öderler.

 6) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek (güz ve bahar yarıyıllarında) bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler geçiş yapmaları halinde geçiş yaptıkları bölümün/programın katkı payına tabi olurlar.

 7) Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılacaktır.

 8) Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine yedek adayların kayıtları alınır.

9) Bir bölüme hem AGNO hem de Merkezi Yerleştirme Puanı ile başvuru yapılmaz, bu durumdaki adaylar öncelikle Merkezi Yerleştirme Puanını sağlamaları halinde bu yolla başvuru yapacaklardır.

 10)  Başvurularla ilgili değerlendirme, Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır ve yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.  

       Değerlendirme;

       a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) ile başvuruda bulunacak olan öğrencilerin ÖSYM Puanının %70’i, akademik not ortalamasının ise %30 u dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

       b)Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişte ise yerleştirme puanı esas alınarak değerlendirme yapılır.

11) Başvuruda bulunan adaylar yatay geçiş başvurusu ile birlikte aynı zamanda ders muafiyeti talebini de yine başvuru modülünde online olarak yapacaklardır. Konu ile ilgili dokümanın incelenmesi faydalı olacaktır. Ders muafiyeti değerlendirmeleri Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi Çerçevesinde ilgili komisyonlar ve yönetim kurulunca yapılır.

       Tıp Fakültesi öğrencileri işlem basamaklarını tamamlamak üzere sadece herhangi bir ders eklemeleri yeterlidir.

 C-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)   Tüm akademik birimlerin başvuruları   https://obs.dicle.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresinden online olarak alınacaktır.

2) Başvuru esnasında; AGNO kapsamında geçişler için,

      a) Islak imzalı, elektronik imzalı veya e-devlet ortamından alınmış not durum (transkript) belgesi,

      b) İkinci öğretim öğrencisi olup normal öğretim programına geçiş yapacak öğrencilerin güz ve bahar dönemine ait başarı yönünde bulunduğu sınıfın ilk %10’una girdiğine dair belge,

3) Merkezi yerleştirme puanı kapsamında geçişler için ise onaylı transkript belgesine ilave olarak ÖSS ve ÖSYS sonuç belgeleri de sisteme yüklenecektir.

4) Yukarıda sıralanan belgeler dışında herhangi bir belge istenmeyecektir. Üniversitemiz ders içeriklerini istemeyip, ilgili Üniversitenin web sayfasında bulunan ders içeriklerine bakılarak değerlendirme yapılacaktır. İlgili üniversitenin web sayfasında içerik bulunmaması veya eksik olması durumunda sorumluluk tarafımıza ait olmayacaktır.

 

Başvuru linki:

https://obs.dicle.edu.tr/oibs/hoa_app/


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Yatay geçişler

MADDE 28- (1) Fakülteye yapılacak kurumlar arası yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre düzenlenir. Fakülteye yatay geçiş, kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir. Fakülteye yatay geçiş ile gelmek isteyen öğrencilerin, gelmek istedikleri sınıfın öncesindeki dönemlere ait Fakülte eğitim-öğretim yılı müfredatlarında yer alan bütün dersleri almış ve başarılı olarak geçmiş olması gerekir.